Funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad har nyligen lämnat sin årsrapport. Här följer den inledande sammanfattningen:

Med denna årsrapport vill funktionshindersombudsmannen dels ge en bild av det arbete som utförs i staden i enlighet med nuvarande program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dels vara framåtsyftande med anledning av att den nationella funktionshinderspolitiken kommer att få en ny inriktning. Under året har staden arbetat med att revidera programmet med hänsyn till funktionshinderspolitikens nya mål och inriktning.
Nationella undersökningar visar att det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det gäller inom områden som utbildning, arbete, ekonomi, hälsa, fritid och politisk delaktighet. Kvinnor med funktionsnedsättning har genomgående sämre levnadsvillkor än män med funktionsnedsättning.

I årsrapporten beskrivs stadens arbete utifrån målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus har lagts på tillgänglighet och stödinsatser till personer med funktionsnedsättning, som utgör grundläggande förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället på jämlika villkor.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är väl förankrad i stadens styrning, enligt den Kommunuppföljning som årligen genomförs av Myndigheten för delaktighet (MFD). Det framkommer dock att kunskapen om konventionens praktiska tillämpning behöver öka generellt.

Rapporten diskuterar förutsättningarna för uppföljning av stadens arbete inom funktionshindersområdet på mer övergripande nivå. En stor del av det arbete som stadens nämnder och bolagsstyrelser utför kan av olika skäl inte följas upp.
Möjligheterna att samla statistikuppgifter är begränsade då funktionsnedsättning av integritetsskäl inte registreras, med undantag för när personer med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

För att få en samlad bild av stadens fortsatta arbete med funktionshindersperspektivet finns ett behov av att komplettera nuvarande uppföljningar avseende tillgänglighet, levnadsvillkor och delaktighet.

Funktionshindersombudsmannen föreslår i rapporten att
•  staden i samråd med HSO Stockholms stad gör en översyn av den nuvarande organisationen av funktionshindersråden
•  alla verksamheter , även de som på stadens uppdrag bedriver verksamhet i annan regiform, ska presentera sin tillgänglighet med hjälp av Tillgänglighetsguiden
•  staden undersöker förutsättningarna att införa en app för anmälan av enkelt avhjälpta hinder
•  en översyn genomförs av hur S:t Julianpriset mer kan användas i stadens arbete för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
•  tillgänglighet förs in som en kvalitetsaspekt i stadens kvalitetsutmärkelse
•  en gemensam upphandling av insiktsutbildningar genomförs för hela staden
•  anhörigas situation och deras behov av stöd i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte uppmärksammas
•  samordningen av information och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar förstärks
•  pröva nya former för LSS-boende för äldre personer
•  staden inventerar verktyg och arbetssätt som nämnder och bolagsstyrelser kan använda sig av som stöd i arbetet med ett funktionshindersperspektiv
•  i stadens egna enkätundersökningar utforma frågor (frivilliga att besvara) om egen självskattad funktionsnedsättning.

Rapporten i sin helhet