Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lika Unika, meddelade den 10 maj följande:

I juni granskas den svenska regeringen av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ESK-kommittén. Lika Unika tillhör de organisationer som med MR-fonden som samordnare har arbetat fram och undertecknat en alternativrapport till FN.

Lika Unika har i arbetet med den viktiga alternativrapporten lyft frågor som arbete och arbetsmarknaden utifrån ett funktionshinderperspektiv, vikten av tidiga insatser i skolan för elever med funktionsnedsättning i form av stöd efter behov och det angelägna i att skärpa diskrimineringslagen när det gäller bristande tillgänglighet.