Remissvar

2020

Remissvar Motion om tillgängliggöra demokratin

Remissvar motion om elsparkcyklar

Remissvar ”Motion om en egen tävlingsklass för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning i stadens Kvalitetsutmärkelse”

Remissvar ”Motion om försök med fri ledsagning”

Remissvar ”Motion angående ökad tillgänglighet”

Remissvar Kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet

Remissvar över Extern remiss inför upphandling av insiktsutbildning till Stockholms stad

Remissvar Objekts- och anhöriganställning

Motion kring ökat skydd mot våld för personer inom LSS

Motion om inrättande av tryggt mottagande inom socialpsykiatrin

2019

Om Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

Motion om ökad säkerhet för oskyddade trafikanter

Motion om hedersbelöning inom daglig verksamhet

Revisionsrapport nr 7, Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service (PDF, 80 kB)

2018

Färdplan för ett Stockholm för alla (PDF, 197 kB)

Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice (PDF, 200 kB)

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 med bilaga

2017

Offentliga rum (PDF, 211kB)

Översiktsplan för Stockholm (PDF, 193 kB)

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (PDF, 188 kB)

Vinter-OS & Paralympics 2026 (PDF, 260 kB)

Hållbarhetskommissionen (PDF, 252 kB)

2016

Vision 2040 (PDF, 202 kB)

Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (PDF, 321 kB)

Stockholms stads EU-policy (PDF, 243 kB)

Förslag till avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (PDF, 325 kB)

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (PDF, 192 kB)

Samrådsremiss om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen (PDF, 323 kB)

Låt fler forma framtiden (PDF, 241 kB)

Motion om att demokratisäkra föreningsstödet (PDF, 172 kB)

Motion om höjd habiliteringsersättning (PDF, 168 kB)

Motion om riktlinjer för ledsagning (PDF, 241 kB)

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering (PDF, 198 kB)

Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (PDF, 529 kB) samt inkommet brev till organisationer som svarat på remissen (PDF, 76 kB)

2015

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad (PDF, 439 kB)

Gångplan för Stockholm (PDF, 36 kB)