På den här sidan har vi samlat information om stadens nyligen genomförda översyn av funktionshindersråden och när vi haft uppe frågan hos oss,

29 september 2022: yttrande om stadens översyn av fh-råden
Vi har inför detta yttrande träffat medlemsföreningarna samt deras ordförande och vice ordförande för att diskutera stadens förslag på förnyat arbetssätt och delvis ny organisation av råden.
Yttrande över remissen Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation

Juni 2022: remissen utskickad
Remissan om funktionshindersrådens arbetssätt och organisation har kommit och ska besvaras senast den 30 september. Den har skickats till oss som paraplyorganisation och har nu vidarebefordrats till alla våra medlemsföreningar. Vi bjöd in till ett digitalt möte den 18 augusti för att diskutera hur den skulle hanteras och besvaras.
Följebrev/remissbrev
Tjänsteutlåtande med förslag till beslut 
Bilaga 1 – stadens utredningsunderlag
Bilaga 2 – förslag till ny instruktion för kommunstyrelsens fh-råd
Bilaga 3 – förslag till ny instruktion för övriga fh-råd

24 juni 2021: yttrande om stadens utredning
Vi har inför detta yttrande träffat medlemsföreningarna, representanter i råden samt tagit in synpunkter från enskilda organisationer och enskilda personer.
Yttrande angående ”Råd för funktionshinderfrågor – en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas”

15 juni 2021: ordförandemöte
Möte med medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande, som uteslutande behandlade synpunkter på stadens utredning av funktionshindersråden.
Minnesanteckningar

Oktober 2020
Svar på skrivelse från Skärholmens fh-råd

10 december 2019: ordförandemöte
Höstens möte för medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande.
Minnesanteckningar

17 oktober 2019: medlemsmöte
Uppföljning av mötet i juni med anledning av den översyn av funktionshindersråden som Stockholms stad har påbörjat.
Minnesanteckningar från uppföljande medlemsmöte om översynen

13 juni 2019: medlemsmöte
Inför stadens översyn av funktionshindersråden bjöd vi in till ett möte för att få medlemsföreningarnas och deras rådsrepresentanters synpunkter. Funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage och Veronica Wolgast, stadsledningskontoret, medverkade och redogjorde för bakgrund och syfte.
Pia Ehnhages och Veronica Wolgast presentation