Det finns idag kunskap om att brott mot personer med funktionsnedsättning förekommer men få talar om det och endast extremfallen lyfts fram i media. I Stockholms stads trygghetsundersökning från 2011 framgår att personer med funktionsnedsättning uppger att de i större utsträckning utsatts för brott än den övriga befolkningen. Det framgår också att personer med funktionsnedsättning uppger att de är mer oroliga att gå ut när det är mörkt pga. rädsla för att utsättas för brott än den övriga befolkningen. Kvinnor upplever större otrygghet än män. För att kunna ge ett bra stöd till brottsutsatta kvinnor och män med funktionsnedsättning behövs kunskap om den särskilda utsatthet som det kan innebära att ha en funktionsnedsättning och i det arbetet behövs funktionshinderrörelsen.

Under våren inledde HSO Stockholms stad ett samarbete med Projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning som arbetar för att uppmärksamma, synliggöra och medverka till att förebygga våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning. Projektet drivs av Brottsofferjouren tillsammans med Handikappförbunden och Studieförbundet Vuxenskolan och är verksamma på flera orter i landet. Projektet har publicerat boken ”Våldsamt osynligt – en bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning” som bl.a. redogör för kunskapsläget inom området och beskriver en rättsprocess. Vill du veta mer kontakta Karin Andersson, projektledare, på telefon 08-550 486 49 eller e-post karin.andersson@boj.se.

Den 10 juni arrangerade den lokala samverkansgruppen i Stockholm tillsammans med projektet ett seminarium med syfte att informera om våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning och vilket stöd brottsofferjouren i Västerort kan ge. Flera av våra medlemsföreningar deltog varav några presenterade sina föreningar och berättade hur en specifik funktionsnedsättning kan påverka mötet med rättsväsendet och en jour.

Till hösten kommer den lokala samverkansgruppen fortsätta sitt erfarenhetsutbyte och gemensamt arbeta för ett förbättrat stöd till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning i Stockholmstrakten. Är din förening intresserad att medverka i detta arbete, vänligen kontakta HSOs kansli.

Mer information och länkar:

Information om tillgängligheten hos Västerort brottsofferjour finns på deras webbplats.
Nationell studie om våld och hälsa
Information om boken Våldsamt osynlig (PDF, 664 kB)
Fråga om medverkan i projektet (PDF, 95 kB)
Trygghetsmätning (PDF, 3 MB)
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning – rapport (Länk till e-tidning)