Inför valet har vi har ställt tre frågor till alla partier i Stadshuset. Den första frågan berör minskningen av antal personer som har insatsen kontaktperson. Sedan 2010 har antalet personer som har insatsen minskat med 25 procent. Kontaktperson är en viktig insats för många, den ska stimulera till fritidsaktiviteter och bryta isolering. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta denna fråga. Den andra frågan handlar om teckenspråk i skolan och att partierna ska arbeta för att fler barn ska få lära sig teckenspråk. Den tredje och sista frågan handlar om hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder enligt LSS. Vi anser att staden ska avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen. En längre bakgrund till frågorna kan ni läsa här.

Vart efter svaren kommer in publicerar vi dem på hemsidan. Nedan är Centerpartiets svar.

Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något åt situationen och i så fall vad?

Rätten till kontaktperson bygger enligt lagstiftning och stadens riktlinjer på det individuella behovet hos den som bor i gruppbostad eller servicelägenhet. Om vi skulle få indikationer på att detta inte fungerar som det är tänkt är det naturligtvis någonting vi får titta närmare på.

Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan?

Vi gillar valfrihet och en mångfald av olika utbildningar och inriktningar. Teckenspråk är ett exempel på en sådan möjlighet som vi gärna ser att skolorna väljer att erbjuda.

Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta ut hyra för den enskildes bostad?

Det har tidigare varit ett problem att stadsdelarna har hanterat gemensamhetslokalernas påverkan på hyressättningen olika. Det finns därför ett uppdrag i budgeten att stadsdelsnämnderna ska tillämpa samma principer för hur gemensamhetsutrymmena påverkar hyressättningen. Det är viktigt att denna nya modell prövas och effekterna utvärderas.