Inför valet har vi har ställt tre frågor till alla partier i Stadshuset. Den första frågan berör minskningen av antal personer som har insatsen kontaktperson. Sedan 2010 har antalet personer som har insatsen minskat med 25 procent. Kontaktperson är en viktig insats för många, den ska stimulera till fritidsaktiviteter och bryta isolering. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta denna fråga. Den andra frågan handlar om teckenspråk i skolan och att partierna ska arbeta för att fler barn ska få lära sig teckenspråk. Den tredje och sista frågan handlar om hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder enligt LSS. Vi anser att staden ska avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen. En längre bakgrund till frågorna kan ni läsa här.

Vart efter svaren kommer in publicerar vi dem på hemsidan. Först ut är Folkpartiet.

Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något åt situationen och i så fall vad?

Kontaktpersoner är viktiga för många. Om det visar sig att minskningen av antalet beviljade kontaktpersoner beror på ändrade bedömningar är det viktigt att följa upp vad detta beror på, och om så krävs förtydliga stadens riktlinjer.

Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan?

Enligt skolförordningen ska teckenspråk erbjudas som modernt språk på samma villkor som franska, spanska och tyska. Detta är något som Folkpartiet välkomnar.

Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta ut hyra för den enskildes bostad?

För Folkpartiet är det viktigt att hyran på LSS-boenden är rimlig i förhållande till de boendes ekonomi. Vi är skeptiska till att hyra utgår för gemensamhetsutrymmen som ibland är av begränsat värde och som inte går att välja bort, i synnerhet med tanke på de boendes redan ansträngda ekonomi. Vi bör se över om gemensamhetsutrymmen bör ingå i hyran för nybyggda LSS-boenden, särskilt med tanke på att det är svårt att bygga nya boenden med en rimlig hyresnivå.