Inför valet har vi har ställt tre frågor till alla partier i Stadshuset. Den första frågan berör minskningen av antal personer som har insatsen kontaktperson. Sedan 2010 har antalet personer som har insatsen minskat med 25 procent. Kontaktperson är en viktig insats för många, den ska stimulera till fritidsaktiviteter och bryta isolering. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta denna fråga. Den andra frågan handlar om teckenspråk i skolan och att partierna ska arbeta för att fler barn ska få lära sig teckenspråk. Den tredje och sista frågan handlar om hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder enligt LSS. Vi anser att staden ska avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen. En längre bakgrund till frågorna kan ni läsa här.

Vart efter svaren kommer in publicerar vi dem på hemsidan. Nedan är Kristdemokraternas svar.

Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något åt situationen och i så fall vad?

Kontaktpersoner fyller en väldigt viktig roll för att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning.

Kristdemokraterna har uppmärksammats på att det finns handläggare som hävdat att personer som bor i gruppbostad eller servicelägenhet inte har rätt till kontaktperson. Självfallet ska man ha möjlighet att få kontaktperson även om man bor i gruppbostad, vilket tack vare Kristdemokraterna har skrivits in i stadens budget. Vi har också lyft frågan med tjänstemän i staden. Kontaktperson ska enligt lagstiftning och stadens riktlinjer utredas och beviljas utifrån individuella behov.

Riktlinjerna ska kontinuerligt ses över så att de inte är för restriktiva eller kan tolkas felaktigt. Vi är öppna för att låta socialförvaltningen få i uppdrag att se över om riktlinjerna behöver ändras vad gäller beviljande av kontaktperson. Vi vill även satsa på fortsatt fortlöpande utbildning av handläggare så att riktlinjerna verkligen följs.

Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan?

Kristdemokraterna ser gärna över möjligheten att i högre grad låta barn lära sig teckenspråk i skolan.

Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta ut hyra för den enskildes bostad?

Kristdemokraterna har lyft denna fråga flera gånger under mandatperioden.

Stadsdelsnämnderna tar betalt för gemensamhetslokalerna, men tycks tillämpa lite olika policy vad gäller nivåer på hyressättningen. Kristdemokraterna har därmed skrivit in i budgeten att det ska råda samma principer inom och mellan stadsdelsnämnderna vad gäller hur tillgång till gemensamhetsutrymmen påverkar hyressättning.

En ny modell för hyressättning har tagits fram i staden, men vi är medvetna om att det fortsatt finns kritik mot hyresnivåer och principen som sådan. Vi kommer att fortsätta att bevaka frågan och ser gärna en översyn av nuvarande principer för hyressättning.