Inför valet har vi har ställt tre frågor till alla partier i Stadshuset. Den första frågan berör minskningen av antal personer som har insatsen kontaktperson. Sedan 2010 har antalet personer som har insatsen minskat med 25 procent. Kontaktperson är en viktig insats för många, den ska stimulera till fritidsaktiviteter och bryta isolering. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta denna fråga. Den andra frågan handlar om teckenspråk i skolan och att partierna ska arbeta för att fler barn ska få lära sig teckenspråk. Den tredje och sista frågan handlar om hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder enligt LSS. Vi anser att staden ska avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen. En längre bakgrund till frågorna kan ni läsa här.

Vart efter svaren kommer in publicerar vi dem på hemsidan. Nedan är Miljöpartiets svar.

Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något åt situationen och i så fall vad?

Ja, Miljöpartiet oroas av utvecklingen mot färre insatser som kontaktpersoner. Vi instämmer i att det sannolikt är kontraproduktivt med den typen av besparingar – det är oftast goda investeringar att satsa på att människor ska må bra. I budgeten för socialnämnden (socialpsykiatri) satsar Miljöpartiet 49 Mnkr mer än alliansen och inom området funktionsnedsättning i stadsdelsnämnderna 60 Mnkr mer än alliansen för att höja kvaliteten och kunna erbjuda fler insatser.

Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan?

Vi i Miljöpartiet är positiva till detta, även om det inte är en fråga som beslutas på kommunal nivå. Det är också viktigt att teckenstöd görs mer tillgängligt i förskolan för alla barn som behöver detta. Det är bra för alla barn.

Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta ut hyra för den enskildes bostad?

Ja. Miljöpartiet anser att gemenskapsutrymmen ska ses som del av den biståndsbedömda insatsen och att hyra inte ska tas ut för dessa. Principen om att personer med funktionsnedsättning inte ska ha merkostnader pga detta är viktig.