Inför valet har vi har ställt tre frågor till alla partier i Stadshuset. Den första frågan berör minskningen av antal personer som har insatsen kontaktperson. Sedan 2010 har antalet personer som har insatsen minskat med 25 procent. Kontaktperson är en viktig insats för många, den ska stimulera till fritidsaktiviteter och bryta isolering. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta denna fråga. Den andra frågan handlar om teckenspråk i skolan och att partierna ska arbeta för att fler barn ska få lära sig teckenspråk. Den tredje och sista frågan handlar om hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder enligt LSS. Vi anser att staden ska avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen. En längre bakgrund till frågorna kan ni läsa här.

Vart efter svaren kommer in publicerar vi dem på hemsidan. Nedan är Moderaternas svar.

Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något åt situationen och i så fall vad?

Det är angeläget att man kan få hjälp att delta i aktiviteter också när man bor på ett LSS-boende. I första hand är detta en uppgift ska ges via den personal som finns på boendet.
Det en angelägen fråga att vi arbetar med att detta fungerar på alla boenden, vilket det inte riktigt gör idag. Det är för oss självklart att ska man som boende i en LSS-bostad ska ha tillgång till berikande aktiviteter. En utmaning med kontaktperson är att det tar tid att finna en lämplig utförare utifrån individens behov och önskemål. Därför har vi stärkt upp arbetet med en förmedling vid socialnämnden för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Detta utgör idag ett viktigt komplement till stadsdelsnämnder som kan vända sig till dem om de har svårt att hitta familjer och enskilda som vill vara kontaktperson, kontaktfamilj eller korttidsfamilj enligt SoL/LSS.

Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan?

Det vore en styrka i samhället om fler människor kunde göra sig förstådda med teckenspråk. Vi anser att det vore en fördel om fler barn fick lära sig grunder i tecken språk men också att det gick att välja som ett ämne.  Det vore också en styrka om människor som arbetar i olika serviceyrken, ex kommunal omsorg eller sjukvård hade en grundläggande kunskap i teckenspråk. Det skulle göra det lättare för dem att kommunicera med döva men också att använda sig av teckenspråk i kommunikation sinsemellan när det av olika skäl inte går att tala och höra.  Kunskaper i teckenspråk skulle berika vårt samhälle.

Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta ut hyra för den enskildes bostad?

Självklart ska ingen boende behöva betala för personalutrymmen. Frågan är dock något mer komplicerad när det gäller gemensamhetsutrymmen. Här bör det råda en likhetsprincip. När man bor i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt är man som boende med och betalar för de gemensamhetsutrymmen som finns, det kan gälla festvåning, tvättstuga, träningsrum eller liknande. Det är en rimlig regel. På samma sätt kan en person med funktionsnedsättningar som exempelvis bor i ett gruppboende vara med och dela på kostnaderna för de utrymmen man använder gemensamt. Här kan det handla om tvättstuga men också om ett gemensamt vardagsrum.  HSO pekar dock på ett reellt problem och det är när pensionen och annan inkomst inte räcker till för nödvändiga omkostnader i ett LSS-boende. Det kan handla om hyreskostnader men också om kostnader för mat och nöjen. Inte sällan är de kostnaderna förhöjda på grund av funktionsnedsättningen. Det är här angeläget att staden har en helhetsbild så att de olika ersättningarna som utgår tillsammans med det KBH man kan söka gör att varje enskild individ har möjlighet att leva ett bra liv i sitt LSS-boende.