– Partierna oroade över minskningen av insatsen kontaktperson.

– Partierna positiva till mer användning av teckenspråk i skolan.

– De rödgröna vill avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen, nuvarande majoritet tveksamma.

Innan valet skickade vi tre frågor till de politiska partierna i Stadshuset. Nedan är en sammanfattning av svaren som också kan läsas i sin helhet här: www.funktionsrattstockholm.se/aktuellt
Frågorna och bakgrund till frågorna kan läsas här.

Om minskningen av insatsen Kontaktperson

Vi ställde frågan vad partierna ansåg om att antalet personer som har insatsen kontaktperson minskat med 25 procent sedan 2010. Flera partier uttryckte oro över minskningen. Miljöpartiet är oroade och menar att de satsar 60 miljoner kronor mer än nuvarande majoritet på området funktionsnedsättning inom stadsdelarna. Moderaterna säger att det är svårt att hitta kontaktpersoner och har därför satsat på en central förmedling på socialnämnden för att komplettera stadsdelsnämndernas arbete. Folkpartiet menar att om minskningen beror på ändrade bedömningar i stadsdelarna ska det följas upp och vid behov ska riktlinjerna ändras. Vänsterpartiet vill öka tillgängligheten till kontaktpersoner. Kristdemokraterna menar att kontaktperson ska beviljas efter behov och är villiga att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över om riktlinjerna angående beviljande behöver ändras. Socialdemokraterna är oroade och anser att stadens riktlinjer är snävare än lagens intention vad gäller kontaktperson. Centerpartiet menar att om något inte fungerar vad gäller beviljandet av insatsen är det något de vill se närmare på.

Om att öka möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan

Vi frågade partierna om de vill införa möjligheten för barn, oavsett hörselnedsättning, att lära sig teckenspråk i skolan. Partierna är överlag positiva till att teckenspråk i högre utsträckning ska läras ut i skolan och att samhället vinner på om fler personer talar teckenspråk. Det presenteras dock inga konkreta förslag på hur partierna kan öka användandet av teckenspråk i skolan.

Om hyra för gemensamma utrymmen i boenden enligt LSS.

HSO Stockholms stad har länge drivit frågan om att staden inte ska ta ut hyra för gemensamma utrymmen i särskilda boenden enligt LSS, detta eftersom det strider mot den handikappolitiska principen att man inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att staden inte ska ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen. De partier som för närvarande styr staden är inte helt entydiga i sina svar. Moderaterna menar att de principiellt inte anser att det är fel att ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen i särskilda boenden. Däremot är Moderaterna bekymrade över att många personer i dessa bostäder har en svår ekonomisk situation. Folkpartiet är skeptiska till hyressättningen då gemensamhetsutrymmena är av begränsat värde samt att de inte går att välja bort. Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att det viktigaste är att hyressättningen tillämpas lika över staden. Båda partierna är dock öppna för att se över frågan.

Ni hittar alla svar i sin helhet här.