Inför valet har vi har ställt tre frågor till alla partier i Stadshuset. Den första frågan berör minskningen av antal personer som har insatsen kontaktperson. Sedan 2010 har antalet personer som har insatsen minskat med 25 procent. Kontaktperson är en viktig insats för många, den ska stimulera till fritidsaktiviteter och bryta isolering. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta denna fråga. Den andra frågan handlar om teckenspråk i skolan och att partierna ska arbeta för att fler barn ska få lära sig teckenspråk. Den tredje och sista frågan handlar om hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder enligt LSS. Vi anser att staden ska avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen. En längre bakgrund till frågorna kan ni läsa här.

Vart efter svaren kommer in publicerar vi dem på hemsidan. Nedan är Socialdemokraternas svar.

Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något åt situationen och i så fall vad?

Det faktum att färre personer beviljas en kontaktperson ser vi som oroväckande. Risken finns att behovsbedömningen, som i många fall dessutom tar lång tid att handlägga, görs för snävt och i ett antal domar anses den sökande redan ha sitt kontaktnät tillfredsställt genom sina anhöriga eller i t.ex. gruppbostadsaktiviteter. Detta var dock inte syftet med lagen. För att underlätta ett självständigt liv i samhället och i vissa fall bryta isoleringen det kan innebära att ha ett funktionshinder är kontaktpersonen en viktig insats som vi vill att fler ska få rätt till.

I socialförvaltningens riktlinjer står att behovsbedömningen ska göras med hänsyn till om den enskilde har få sociala kontakter och kan behöva hjälp med att komma i kontakt med andra människor och att komma ut i samhället vilket är en snävare bedömning än lagen avser. Vi vill intensifiera arbetet med att rekrytera fler kontaktpersoner vilket vi anser att nuvarande majoritet har misslyckats med. Vidare så vill vi åstadkomma en tyngdpunktsförskjutning inom biståndsbedömningen som bygger på att investera i människor istället för att spara på människor. Vi tror att detta är önskvärt ur ett socialt och medmänskligt perspektiv såväl som lönsamt ur ett ekonomiskt.

Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan?

Möjligheten att läsa teckenspråk som modernt språk i skolan finns redan, men det är alldeles för få som erbjuder det. Vi vill göra undervisning i teckenspråk mer tillgängligt och attraktivt i kommunens skolor. Socialdemokraterna vill ha ett inkluderande och solidariskt samhälle och att arbeta för att fler lär sig teckenspråk innebär att hörselskadade, döva och språkstörda i större utsträckning kan vara delaktiga i det samhället, och vice versa.

Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta ut hyra för den enskildes bostad?

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras genom hyran. Oavsett möjligheten att söka bostadsbidrag, bostadstillägg eller kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH) är det en kostnad som inte ska läggas på de boende. I förarbetena till LSS står att ”Avgiften bör avse den enskildes privata bostad. Den enskilde bör däremot inte ha kostnader för gemensamma utrymmen och personalutrymmen.” Vi anser att denna hantering av avgiftsfrågan, genom en alltför snäv tolkning av lagen och en eventuell misstolkning av lagstiftarens mening av LSS som lag, strider mot de handikappolitiska principerna om att en funktionsnedsättning inte ska leda till merkostnader. I dagsläget är det många som inte kan leva på sin ersättning för att boendena har blivit så dyra. Denna orättvisa vill vi förändra.