Inför valet har vi har ställt tre frågor till alla partier i Stadshuset. Den första frågan berör minskningen av antal personer som har insatsen kontaktperson. Sedan 2010 har antalet personer som har insatsen minskat med 25 procent. Kontaktperson är en viktig insats för många, den ska stimulera till fritidsaktiviteter och bryta isolering. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta denna fråga. Den andra frågan handlar om teckenspråk i skolan och att partierna ska arbeta för att fler barn ska få lära sig teckenspråk. Den tredje och sista frågan handlar om hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder enligt LSS. Vi anser att staden ska avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen. En längre bakgrund till frågorna kan ni läsa här.

Vart efter svaren kommer in publicerar vi dem på hemsidan. Nedan är Vänsterpartiets svar.

Hur ser ert parti på minskningen av insatsen kontaktperson? Vill ni göra något åt situationen och i så fall vad?

Tillgången till kontaktpersoner måste öka för att alla ska kunna ha en aktiv fritid, delta i aktiviteter och ta del av kultur och idrott. I vårt budgetalternativ satsar vi mer pengar än borgarna för utökad möjlighet till detta och ökad personaltäthet. Ledsagarservice och kontaktperson ska inte avslås bara för att personen bor i gruppboende. Den enskilde ska själv kunna bestämma vad ledsagningen insats om kontaktperson ska användas till.

Vad anser ditt parti om att införa möjligheten för barn att lära sig teckenspråk i skolan?

I dagsläget så har Vänsterpartiet inga sådana förslag.

Kommer ni avskaffa hyressättningen av gemensamhetsutrymmen och endast ta ut hyra för den enskildes bostad?

Ja, Vänsterpartiet vill ta bort reglerna att de boende ska stå för merkostnaden för de gemensamma utrymmen som idag ingår i hyran.