Myndigheten för delaktighet (MFD), Handikappförbunden och Lika Unika har nu svarat på remissen från regeringen.

Promemorian innehåller förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567) avseende bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen i diskrimineringslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Från diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet undantas företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare inom området varor och tjänster. I promemorian föreslås att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Länk till MFDs remissvar

Handikappförbundens remissvar kan läsas här

Lika Unikas remissvar kan läsas här