2021

15 juni: ordförandemöte

Medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande träffades digitalt via Zoom för att diskutera stadens utredning av funktionshindersråden.
Minnesanteckningar

22 april: årsmöte

Ombuden deltog digitalt via Zoom och bl.a. följande behandlades: årsredovisningen för 2020 godkändes och revisionsberättelsen presenterades; verksamhetsplan och budget för år 2022 antogs; styrelsen fick förnyat förtroende; Stockholmsföreningen Cystisk Fibros valde att lämna paraplyorganisationen och vi representerar alltså nu 31 medlemsföreningar.

2020

15 december: ordförandemöte

Vi bjuder in våra medlemsföreningars ordförande och vice ordförande till ett möte via Zoom för att diskutera aktuella frågor.
Protokoll

9 december: webbinarium 2

Stockholms stad bjuder in till webbinarium angående den pågående översynen av stadens råd för funktionshindersfrågor.
Inbjudan och mer information
Astrid Thornbergs presentation
Veronica Carstorp Wolgast presentation

3 december: webbinarium 1

Stockholms stad bjuder in till webbinarium med information om coronaläget i staden, funktionshindersombudsmannens årsrapport 2019 och stadens budget 2021 ur ett funktionshindersperspektiv.
Inbjudan och mer information
Veronica Carstorp Wolgast presentation
Pia Ehnhages presentation

13 oktober: årsmöte

På årsmötet – ombud och övriga deltog fysiskt, digitalt via Zoom eller per telefon – valdes Unga Hörselskadade i Stockholms stad in som ny medlem, och samtidigt anmäldes att Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län hade begärt utträde. Styrelsen fick två nya ledamöter: Leonore Nyström, Huvudvärksföreningen Stockholm, och Malin Tjernell Prioset, FUB Stockholm.
Protokoll

21 april: årsmöte (flyttat till 13 oktober, se ovan)

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till hösten.

2019

10 december: ordförandemöte

Höstens möte för medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande.
Minnesanteckningar

11 november: lansering av vårt nya namn

Årsmötet beslutade i april att vi under året ska byta namn till Funktionsrätt Stockholms stad. Nu bjuder vi in till en kväll med föreläsare och panelsamtal för att manifestera namnbytet.
Anna Vogels presentation (PowerPoint)
Margareta Perssons presentation (PDF)

En film från kvällen (med undertext) finns nu upplagd på vår nya YouTube-kanal Funktionsrätt Stockholm. Se mer under nyheter.

17 oktober: medlemsmöte

Uppföljning av mötet i juni med anledning av den översyn av funktionshindersråden som Stockholms stad har påbörjat.
Minnesanteckningar

13 juni: medlemsmöte

Inför stadens översyn av funktionshindersråden bjöd vi in till ett möte för att få medlemsföreningarnas och deras rådsrepresentanters synpunkter. Funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage och Veronica Wolgast, stadsledningskontoret, medverkade och redogjorde för bakgrund och syfte.
Pia Ehnhages och Veronica Wolgast presentation

9 april: årsmöte

På årsmötet fick vi bl.a. en delvis ny styrelse under ledning av Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm. Mötet tog även beslut i namnfrågan vilket innebär att vi successivt under året antar namnet Funktionsrätt Stockholms stad.
Protokoll

2018

5 november: ordförandemöte

Det är dags för höstens möte för våra medlemsföreningars ordförande och vice ordförande.
Minnesanteckningar

15 oktober: tematräff om stadens reviderade delaktighetsprogram

Tillsammans med Stockholms stads funktionshindersombudsman (FO) bjuder vi in ledamöterna i stadens funktionshindersråd till en tematräff om arbetet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Träffen anordnas vid två tillfällen samma dag; på dagtid och kvällstid.
FO:s presentation

21 augusti: politikerträff

Inför valet vill vi följa upp vad stadens politiker har genomfört och vad de planerar att göra inom funktionshindersområdet kommande mandatperiod. Samtalet i ABF-huset fokuserar på följande frågor: stadens reviderade delaktighetsprogram, utbildning/skola, arbetsmarknad, tillgänglighet samt bidragen till organisationerna.
Moderator är Tobias Smedberg, Agenda PR. I samarbete med HRF Stockholm.

Samtalet spelas in, med teckenspråkstolkning och skrivtolkning/undertext, och finns att se på YouTube även i efterhand.

IMG_9686_3
Foto: Anne Sjökvist, HRF Stockholm

29 maj: skolseminarium

I höstas beställde vi en rapport från konsultföretaget Ramböll för att se över hur Stockholms stad säkerställer en likvärdig utbildning för elever med en funktionsnedsättning. Kvällen inleddes med en presentation av rapporten och den enkät som sändes till våra medlemsföreningar. Därefter hölls ett panelsamtal med företrädare för staden om hur situationen för elever med funktionsnedsättning kan förbättras. Rapporten i sin helhet (3 MB)
I panelen deltog politiker från främst utbildningsnämnden samt två av stadens ombudsmän – BO och FO.
Evenemanget på ABF Stockholms webb
Rambölls presentation

5 april: årsmöte

Två nya medlemsföreningar valdes in – Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) Stockholms och Gotlands län och Huvudvärksföreningen Stockholm. Samtidigt anmäldes att VIS i Stockholms län ansökt om utträde.
Protokoll (pdf, 3 MB)

8 februari: informationsmöte om sommarjobb i Stockholms läns landsting och Stockholms stad

Ordnas av HSO i Stockholms län; inbjudan är utsänd till våra medlemsföreningar.

4 februari: kurs i det nya K-regelverket

För föreningarnas kassörer/ekonomiansvariga samt föreningsrevisorer.

2017

7 december: möte i samarbete med DHR och SRF för ordförandena i fh-råden

27 november: uppstartsmöte 2 kring skolfrågor

Minnesanteckningar från de två uppstartsmöten som ägt rum i okt/nov

16 november: utbildningsseminarium för alla fh-rådsledamöter tillsammans med staden

Funktionshinderombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt övrigt aktuellt från stadens funktionshinderpolitiska arbete bl.a. budgeten för 2018. Efter paus presenterade Lina Pastorek vad Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya funktionshinderpolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv

Pia Ehnhages presentation
Lina Pastoreks presentation

19 oktober: uppstartsmöte kring skolfrågor

Minnesanteckningar (pdf, 236 kB)

19 oktober: ordförandemöte

Minnesanteckningar (pdf, 163 kB)

7 juni: utbildningsseminarium

Utbildning i praktiskt tillgänglighetsarbete för funktionshindersrådens HSO-ledamöter och övriga intresserade i medlemsföreningarna.

10 april: årsmöte

Ombud från 19 medlemsföreningar deltog.
Protokoll (pdf, 890 kB)

21 mars och 4 april: medlemsmöten

Två samverkansmöten för medlemsföreningarna och deras ledamöter i fh-råden.
Dokumentation från mötet 21 mars
Dokumentation från mötet 4 april

27 februari: ordförandemöte

Uppföljning av och fortsättning på mötet i november.
Minnesanteckningar

2016

7 november: ordförandemöte

Sju medlemsföreningar var representerade på mötet. På agendan stod det utökade bidraget till intressepolitiskt arbete, remissförfarandet, revidering av stadens delaktighetsprogram, Handikappförbundens förslag till namnändring samt behovet av en översyn av fh-rådens organisering.

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden

Utbildningsseminarium för samtliga ledamöter i stadens funktionshindersråd.

Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)

FOs presentation (pdf, 350 kB)

12 maj: panelsamtal med stadens politiker m fl

Kvällen inleddes med att Sofia Petersson, utredare från Ramböll, presenterade resultatet från utvärderingen av stadens program för delaktighet. Därefter kommenterade politikerna resultatet och berättade vilka problem och utmaningar de såg i dagsläget. Att programmet inte är kopplat till budgeten, inte har några nollbasmätningar eller mätbara mål samt brister i genus, barn-, ålders- och HBTQ-perspektiv var några synpunkter som togs upp. Efter paus diskuterades områdena bostad, arbete, kontaktperson/ledsagare och tillgänglighet. Under kvällen gavs det möjlighet att lägga frågor till politikerna i en ”frågelåda” som kommer att besvaras per e-post. Kvällen avslutades med att panelen fick formulera ett vallöfte inför nästa val 2018. 45 personer närvarade.

Erik Malm (MP)

Erik Malm (MP)

Sofia Peterssons presentation (pdf, 625 kB)

Minnesanteckningar från kvällen (pdf, 182 kB)

Frågor till politikerna (pdf, 83 kB)

18 april: årsmöte

Årsmötet samlade ombud från 19 föreningar. En ny förening, OCD-föreningen i Stockholm, valdes in och HSO Stockholms stad består nu av 31 föreningar i samverkan.

Protokoll (pdf, 3 MB)
Reviderade stadgar (pdf, 126 kB)

7 mars: utbildningsseminarium för ledamöterna i stadens funktionshindersråd

Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderpolitiska frågor. Läs mer under Funktionshindersråden/Utbildningar.

18 februari: medlemsmöte

Ordförande Lena Huss välkomnade de närvarande och presenterade HSOs intressepolitiska utskott som därefter berättade om viktiga remisser som kommit från Stockholms stad. FO Riitta-Leena Karlsson informerade om den pågående utvärderingen och kommande revideringen av stadens delaktighetsprogram. Representanter från 12 medlemsföreningar var närvarande, totalt 30 personer.

2015

5 november: temakväll för ledamöterna i stadens funktionshindersråd

Erik Malms, (MP) och ordförande i kommunstyrelsens fh-råd, presentation från kvällen kan laddas ner här (PDF, 432 kB)

20 oktober: dialogseminarium för funktionshindersrådens ordförande och vice ordförande

16 oktober: medlemsmöte

30 september: informationsträff för funktionshindersrådens sekreterare

HSO:s presentation (PDF, 88 kB)
Riitta-Leena Karlssons presentation (PDF, 654 kB)

27 april: årsmöte

Ladda ner protokollet här (PDF, 32 kB)

27 mars och 7 april: utbildning för ledamöterna i stadens funktionshindersråd

Ladda ner presentationerna från utbildningen här

10 mars: föreläsning om politisk påverkan

Ladda ner presentationen från föreläsningen här (PDF, 1 MB)

22 januari: seminarium – brottsutsatt plus funktionsnedsättning

Dokumentation