Funktionshindersråden2020-05-19T17:31:21+02:00

Funktionshindersråden

I Stockholms stad finns det även för denna mandatperiod (2019-2022) 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som är anknutna till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot i råden. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Se även undermenyn.

 

Övrig information om fh-råden:

Information och lägesrapport från FO, april 2020 PDF

Information och lägesrapport från FO, april 2020 word

Förteckning över funktionshindersråden

De kommunala handikapprådens historia, från 70-talet till 2011