Funktionshindersråden2023-02-08T19:03:58+01:00

Funktionshindersråden

I Stockholms stad har det under de senaste mandatperioderna funnits 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som är anknutna till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse.

I och med att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slogs ihop (till ”Hägersten-Älvsjö”) 2020 har även deras respektive fh-råd blivit ett, och antalet råd blev därmed 26.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot i råden. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Se även undermenyn.

Pågående nomineringsförfarande inför mandatperioden 2023-2026
Inför den nya mandatperioden ska såväl nya som sittande ledamöter nomineras.

I stadens förslag till ny organisering för fh-råden, som nu efter remissrundan antagits av kommunfullmäktige, är flera stadsdelsområden på gång att slås ihop till gemensamma råd. Dessa kommer då att minska från tretton till sex, medan antalet ledamöter i råden utökas från sju till åtta. Enligt gällande förslag  ska följande stadsdelsnämnders råd slås ihop:

  • Bromma och Hässelby-Vällingby
  • Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta
  • Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
  • Hägersten-Älvsjö och Skärholmen
  • Kungsholmen och Norrmalm
  • Södermalm och Östermalm

I kommunstyrelsens samt facknämndernas och bolagsstyrelsernas fh-råd har inga förändringar föreslagits.

Här finns mer information:
Nomineringsförfarandet
Fh-rådens omfattning och förslag på ny organisering

Den 28 november 2022 togs beslutet i kommunfullmäktige om ny instruktion och ny organisation för fh-råden i stor enighet. Här finns en inspelning av mötet i Stadshuset.

Bilaga 2 – Instruktion för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Bilaga 3 – Instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktions-hinderfrågor

Det nya gäller från 1 januari 2023 och implementeringsarbetet har startat. En vägledning är under framtagande och informationstillfällen kommer att genomföras både för nämnder/bolag och för oss i rörelsen.

Nyhet: Se vår film om varför det är viktigt att sitta i ett råd för funktionshindersfrågor.

”Jag vill sitta i ett funktionshindersråd för att kunna påverka samhället till det bättre.”

Funktionshindersrådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i kommunens olika frågor och ge personer med funktionsnedsättning inflytande och insyn. För att sitta i ett råd behöver man vara skriven och bo i Stockholms stad samt ha erfarenhet av hur det är att leva med en funktionsnedsättning eller vara nära anhörig till en person med en funktionsnedsättning.

Är du den vi söker? Är det någon du känner? Kontakta oss på e-post: kansli@funktionsrattstockholm.se

Information om stadens översyn av fh-råden

Här kan ni läsa mer om stadens översyn av råden och när vi haft uppe frågan hos oss.

29 september 2022: yttrande om stadens översyn av fh-råden
Vi har inför detta yttrande träffat medlemsföreningarna samt medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande för att diskutera  stadens förslag på förnyat arbetssätt och delvis ny organisation av råden.
Yttrande över remissen Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation

Juni 2022
Den viktiga remissen angående funktionshindersrådens arbetssätt och organisation har äntligen kommit och ska besvaras senast den 30 september. Den har skickats till oss som paraplyorganisation och har vidarebefordrats till alla våra medlemsföreningar. Vi ser fram mot att ta del av era tankar om remissen och bjuder in till ett digitalt medlemsmöte den 18 augusti för att diskutera hur den ska hanteras och besvaras.
Inbjudan 
Följebrev/remissbrev
Tjänsteutlåtande med förslag till beslut 
Bilaga 1 – stadens utredningsunderlag
Bilaga 2 – förslag till ny instruktion för kommunstyrelsens fh-råd
Bilaga 3 – förslag till ny instruktion för övriga fh-råd
Beskrivning av nuvarande råd samt förslag till råd

24 juni 2021: yttrande om stadens utredning

Vi har inför detta yttrande träffat medlemsföreningarna, representanter i råden samt tagit in synpunkter från enskilda organisationer och enskilda personer.
Yttrande angående ”Råd för funktionshinderfrågor – en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas”

15 juni 2021: ordförandemöte

Möte med medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande, som uteslutande behandlade synpunkter på stadens utredning av funktionshindersråden.
Minnesanteckningar

Oktober 2020

Svar på skrivelse från Skärholmens fh-råd

10 december 2019: ordförandemöte

Höstens möte för medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande.
Minnesanteckningar

17 oktober 2019: medlemsmöte

Uppföljning av mötet i juni med anledning av den översyn av funktionshindersråden som Stockholms stad har påbörjat.
Minnesanteckningar från uppföljande medlemsmöte om översynen

13 juni 2019: medlemsmöte

Inför stadens översyn av funktionshindersråden bjöd vi in till ett möte för att få medlemsföreningarnas och deras rådsrepresentanters synpunkter. Funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage och Veronica Wolgast, stadsledningskontoret, medverkade och redogjorde för bakgrund och syfte.
Pia Ehnhages och Veronica Wolgast presentation

Övrig information om fh-råden

Information och lägesrapport från FO, april 2020 PDF
Förteckning över funktionshindersråden
De kommunala handikapprådens historia, från 70-talet till 2011 

Till toppen