Råden verkar som rådgivande organ i frågor som har funktionshinderaspekter för stockholmare med funktionsnedsättning – i alla åldrar. Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar i det som aktuell nämnd eller bolagsstyrelse ansvarar för.

Kommunstyrelsens råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar och övrig administration av råden. Från och med  2023 finns även en nomineringskommitté där vi tillsammans med DHR Stockolmsavdelningen och Synskadades Riksförbund Stockholms stad tar beslut om nomineringar och samverkar i gemensamma frågor.

I dessa nya instruktioner regleras rådens uppgift, sammansättning och arbetsformer:
Instruktion för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor

Inför denna mandatperiod har en vägledning tagits fram som vänder sig till stadens förvaltningar, bolag och råd för funktionshindersfrågor. Syftet med dokumentet är att vara ett stöd så att samverkan blir meningsfull för samtliga parter. Vägledningen reviderades i februari 2024.
Vägledning för stadens råd för funktionshinderfrågor 2024 (PDF)

Även utbildningar och informationsmöten genomförs löpande, främst i stadens regi men även internt inom funktionshindersrörelsen.

Se även undermenyn!

 

Film från hösten 2022 om varför det är viktigt att sitta i ett råd för funktionshindersfrågor.

”Jag vill sitta i ett funktionshindersråd för att kunna påverka samhället till det bättre.”

För att sitta i ett råd behöver man vara skriven och bo i Stockholms stad samt ha erfarenhet av hur det är att leva med en funktionsnedsättning eller vara nära anhörig till en person med en funktionsnedsättning.

Är du intresserad? Kontakta då din förening som kan skicka in förslag till aktuella vakanta platser. Vår e-post är kansli@funktionsrattstockholm.se