Funktionshindersråden2021-08-27T15:29:54+02:00

Funktionshindersråden

I Stockholms stad har det även för innestående mandatperiod (2019-2022) funnits 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som är anknutna till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse.

I och med att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slagits ihop (till ”Hägersten-Älvsjö”) per 1 juli 2020 har även deras respektive fh-råd blivit ett, genom en ny nomineringsprocess. Antalet fh-råd är nu 26.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot i råden. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Se även undermenyn.

Information om stadens översyn av fh-råden 

Här kan ni läsa mer om stadens översyn av fh-råden och när vi haft uppe frågan hos oss.

24 juni 2021: remissyttrande

Vi har inför detta remissvar träffat medlemsföreningarna, representanter i råden samt tagit in synpunkter från enskilda organisationer och enskilda personer.

Yttrande angående ”Råd för funktionshinderfrågor – en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas”

15 juni 2021: ordförandemöte

Möte med medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande, som uteslutande behandlade synpunkter på stadens utredning av funktionshindersråden.

Minnesanteckningar

Oktober 2020

Svar på skrivelse från Skärholmens fh-råd pdf

Svar på skrivelse från Skärholmens fh-råd word

10 december 2019: ordförandemöte

Höstens möte för medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande.

Minnesanteckningar

17 oktober 2019: medlemsmöte

Uppföljning av mötet i juni med anledning av den översyn av funktionshindersråden som Stockholms stad har påbörjat.

Minnesanteckningar från uppföljande medlemsmöte om översynen

13 juni 2019: medlemsmöte

Inför stadens översyn av funktionshindersråden bjöd vi in till ett möte för att få medlemsföreningarnas och deras rådsrepresentanters synpunkter. Funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage och Veronica Wolgast, stadsledningskontoret, medverkade och redogjorde för bakgrund och syfte.

Pia Ehnhages och Veronica Wolgast presentation

Övrig information om fh-råden

Information och lägesrapport från FO, april 2020 PDF

Information och lägesrapport från FO, april 2020 word

Förteckning över funktionshindersråden

De kommunala handikapprådens historia, från 70-talet till 2011 

Till toppen