Funktionshindersråden2023-06-02T02:59:59+02:00

Funktionshindersråden

I Stockholms stad har det under de senaste mandatperioderna funnits 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som knutits till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse. I och med att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slogs ihop (till ”Hägersten-Älvsjö”) 2020 blev även deras respektive fh-råd ett, och antalet råd blev därmed 26.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 om en ny instruktion och ny organisation för råden för funktionshindersfrågor vilka började gälla den 1 januari 2023.

I den nya organisationen har  flera stadsdelsområden slagits ihop till gemensamma råd och ledamöterna i dessa råd ökat från sju till åtta. Inga förändringar har skett i kommunstyrelsens samt facknämndernas och bolagsstyrelsernas råd. Indelning för stadsdelsnämndernas råd ser nu ut så här:

  • Bromma och Hässelby-Vällingby
  • Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
  • Hägersten-Älvsjö och Skärholmen
  • Kungsholmen och Norrmalm
  • Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta
  • Södermalm och Östermalm

Uppdatering 1 juni 2023: Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om sammanläggning av stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta respektive Norrmalm och Östermalm per den 1 juli. De får namnen Järva och Norra innerstaden. Rådens organisation justeras därför också och nya nomineringar ska sändas in till stadsdelsnämnderna Järva, Kungsholmen och Norra innerstaden samt Södermalm. Vi har påbörjat detta arbete och har i dagarna kontaktat såväl berörda medlemsföreningar som rådsledamöter.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Se även undermenyn.

I november 2022 togs beslutet i kommunfullmäktige om ny instruktion och ny organisation för råden i stor enighet. Inspelning av mötet i Stadshuset.

Instruktion för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktions-hinderfrågor

Förändringarna gäller från 1 januari 2023 och arbetet med dessa har startat. En vägledning är under framtagande och informationstillfällen kommer att genomföras både för nämnder/bolag och för oss i rörelsen.

Film från hösten 2022 om varför det är viktigt att sitta i ett råd för funktionshindersfrågor.

”Jag vill sitta i ett funktionshindersråd för att kunna påverka samhället till det bättre.”

Funktionshindersrådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i kommunens olika frågor och ge personer med funktionsnedsättning inflytande och insyn. För att sitta i ett råd behöver man vara skriven och bo i Stockholms stad samt ha erfarenhet av hur det är att leva med en funktionsnedsättning eller vara nära anhörig till en person med en funktionsnedsättning.

Är du intresserad? Kontakta då din förening som kan skicka in förslag till aktuella vakanta platser. Vår e-post är kansli@funktionsrattstockholm.se

Övrig information om råden

Information och lägesrapport från FO, april 2020 PDF
De kommunala handikapprådens historia – från 70-talet till 2011 

Till toppen