Funktionshindersråden

Sidan bearbetas (september 2023)

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Råden verkar som rådgivande organ i frågor som har funktionshinderaspekter för stockholmare med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Kommunstyrelsens råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Staden har tillsammans med rörelsen tagit fram en första version av vägledning för råden, och utbildningar och informationsmöten kommer att genomföras löpande.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till samt övrig administration av råden. Vi har även bildat en nomineringskommitté tillsammans med DHR Stockolmsavdelningen och Synskadades Riksförbund Stockholms stad för övergripande frågor.

I dessa nya instruktioner regleras rådens uppgift, sammansättning och arbetsformer:
Instruktion för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor

Se även undermenyn!

 

Film från hösten 2022 om varför det är viktigt att sitta i ett råd för funktionshindersfrågor.

”Jag vill sitta i ett funktionshindersråd för att kunna påverka samhället till det bättre.”

För att sitta i ett råd behöver man vara skriven och bo i Stockholms stad samt ha erfarenhet av hur det är att leva med en funktionsnedsättning eller vara nära anhörig till en person med en funktionsnedsättning.

Är du intresserad? Kontakta då din förening som kan skicka in förslag till aktuella vakanta platser. Vår e-post är kansli@funktionsrattstockholm.se