Funktionshindersråden2022-09-09T14:05:16+02:00

Funktionshindersråden

I Stockholms stad har det även för innestående mandatperiod (2019-2022) funnits 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som är anknutna till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse.

I och med att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slagits ihop (till ”Hägersten-Älvsjö”) per 1 juli 2020 har även deras respektive fh-råd blivit ett, genom en ny nomineringsprocess. Antalet fh-råd är nu 26.

Rådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika frågor. Råden ska ge personer med funktionsnedsättning i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör deras levnadsförhållanden och ta initiativ till förbättringar.

Kommunstyrelsens fh-råd består av både politiker och representanter från funktionshinderrörelsen. Övriga råd består av enbart representanter från funktionshindersrörelsen.

Funktionsrätt Stockholms stad har stadens uppdrag att samordna funktionshindersorganisationernas nomineringar till fh-råden. Ledamöterna väljs på fyra år. Endast den som bor i staden kan utses till ledamot i råden. Till stadsdelsnämndernas råd bör i första hand ledamöter som bor i stadsdelen utses.

Se även undermenyn.

Nomineringsförfarandet inför mandatperioden 2023-2026
Inför den nya mandatperioden ska nya och sittande ledamöter nomineras på nytt. I stadens förslag till ny organisering för fh-råden som nu är ute på remiss kommer flera stadsdelsområden slås ihop. Antal råd kommer att minska från tretton till sex och antal ledamöter i råden utökas till åtta. Enligt förslaget  kommer följande stadsdelsnämnder slås ihop:

  • Bromma, Hässelby-Vällingby
  • Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta
  • Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck
  • Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö, Skärholmen
  • Kungsholmen, Norrmalm
  • Södermalm, Östermalm

I dessa råd kommer antalet ledamöter utökas från sju ledamöter till åtta ledamöter.
I kommunstyrelsens fh-råd och facknämndernas fh-råd föreslås inga förändringar.

För mer information om nomineringsförfarandet och fh-rådens nuvarande omfattning med de föreslagna förändringarna klicka på länkarna nedan.
Nomineringsförfarandet
Fh-rådens omfattning och förslag på ny organisering

Information om stadens översyn av fh-råden 

Här kan ni läsa mer om stadens översyn av fh-råden och när vi haft uppe frågan hos oss.

Juni 2022
Den viktiga remissen angående funktionshindersrådens arbetssätt och organisation har äntligen kommit och ska besvaras senast den 30 september. Den har skickats till oss som paraplyorganisation och har vidarebefordrats till alla våra medlemsföreningar. Vi ser fram mot att ta del av era tankar om remissen och bjuder in till ett digitalt medlemsmöte den 18 augusti för att diskutera hur den ska hanteras och besvaras.

Inbjudan 

Följebrev/remissbrev
Tjänsteutlåtande med förslag till beslut 
Bilaga 1 – stadens utredningsunderlag
Bilaga 2 – förslag till ny instruktion för kommunstyrelsens fh-råd
Bilaga 3 – förslag till ny instruktion för övriga fh-råd
Beksrivning av nuvarande råd samt förslag till råd

24 juni 2021: yttrande om stadens utredning

Vi har inför detta yttrande träffat medlemsföreningarna, representanter i råden samt tagit in synpunkter från enskilda organisationer och enskilda personer.

Yttrande angående ”Råd för funktionshinderfrågor – en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas”

15 juni 2021: ordförandemöte

Möte med medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande, som uteslutande behandlade synpunkter på stadens utredning av funktionshindersråden.

Minnesanteckningar

Oktober 2020

Svar på skrivelse från Skärholmens fh-råd

10 december 2019: ordförandemöte

Höstens möte för medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande.

Minnesanteckningar

17 oktober 2019: medlemsmöte

Uppföljning av mötet i juni med anledning av den översyn av funktionshindersråden som Stockholms stad har påbörjat.

Minnesanteckningar från uppföljande medlemsmöte om översynen

13 juni 2019: medlemsmöte

Inför stadens översyn av funktionshindersråden bjöd vi in till ett möte för att få medlemsföreningarnas och deras rådsrepresentanters synpunkter. Funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage och Veronica Wolgast, stadsledningskontoret, medverkade och redogjorde för bakgrund och syfte.

Pia Ehnhages och Veronica Wolgast presentation

Övrig information om fh-råden

Information och lägesrapport från FO, april 2020 PDF

Förteckning över funktionshindersråden

De kommunala handikapprådens historia, från 70-talet till 2011 

Till toppen