Vi hörde av oss till socialborgarrådet Jan Jönsson (L) med frågor angående SKR:s förslag angående att upphäva SoL- och LSS-beslut vid en kris relaterad till corona/covid-19. Själva förslaget från SKR kan du läsa här: SKR:s förslag

Så här svarar han på våra frågor:

”Stockholms stad är medlem i SKR men har inte tagit del specifikt i framtagandet av de förslag som skickats in till regeringen. Jag har förstått att det handlar om tillfälliga åtgärder med anledning av den pågående samhällskris vi just nu upplever.

En generell kommentar, vad gäller SKR:s skrivelse som helhet, är att kommunerna, just för att kunna prioritera de personer som behöver allra mest stöd, kan behöva ökade befogenheter att prioritera mellan insatser under extraordinära omständigheter. Men sådana lagändringar måste utredas i god ordning och kommunerna behöver i så fall mycket stöd från statliga myndigheter för att kunna göra rätt prioriteringar. Tanken ska naturligtvis inte vara att man ska prioritera ner de mest hjälpbehövande utan precis tvärtom.

Stockholms stads krishanteringsarbete med anledning av Coronaviruset är att ordinarie verksamhet ska upprätthållas så långt som absolut möjligt, med fokus på att de verksamheter som är av allra störst vikt för liv och hälsa ska prioriteras, liksom att begränsa smittspridningen och skydda riskgrupper. Samtliga av stadens förvaltningar har planer för hur man ska agera i den rådande krisen utifrån dessa utgångspunkter, om personalbortfall eller andra orsaker gör att man måste lägga om sin verksamhet. Vi fattar också löpande beslut i stadens krisledningsnämnd för att hantera situationen på bästa sätt.

Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp dels på grund av att många av dem är i behov av samhällets insatser för att kunna klara sina grundläggande behov, men också för att många av dem tillhör riskgrupper. Vi har därför beslutat att personer som nu får akut förändrade behov av assistans ska få ansökan skyndsamt utredd och beviljad, där handläggningen bygger på att man tar för givet att det behov som anmälts också finns.

Staden jobbar intensivt med nyrekryteringar och med omdisponeringar av personal hoppas vi kunna täcka personalbortfall så långt som möjligt. Stadsdelarna måste likväl ha beredskap för att hantera situationer där det under en begränsad tid är mycket svårt eller omöjligt att upprätthålla ordinarie verksamhet. Om assistenter blir sjuka i stor omfattning och det inte finns vikarier att tillgå någonstans ifrån, kommer personer att behöva dela på assistenter. Då kan det bli aktuellt att erbjuda den enskilde, om så är aktuellt i samråd med anhöriga, att tillfälligtvis få personlig assistans utförd på ett boende istället för i hemmiljö för att kunna garantera att tillgänglig personal kan tillgodose samtliga brukares grundläggande behov dygnet runt. Det kommer dock inte kunna tillämpas för personer som exempelvis har sådan medicinsk apparatur inkopplad att de absolut inte ska flyttas.

Stadsdelarna har identifierat de personer som behöver särskild bemanningsprioritet och tagit fram planer för var och en.
Att mer generellt under extraordinära omständigheter riva upp gynnande beslut enligt LSS och ersätta dem med beslut enligt SoL är inte aktuellt i Stockholms stad.
Socialförvaltningens LSS-hälsa jobbar intensivt med frågor kopplade till målgruppens liv och hälsa. Situationen följs upp varje dag i stadsdelarnas respektive Socialförvaltningens krisledningsgrupper.

Återkom om något är oklart eller du har fler frågor.

Vänliga hälsningar / Best Regards

Jan Jönsson

Socialborgarråd (L)
Vice Mayor for Social Affairs”