Kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor har lämnat följande uttalande med anledning av stadens senaste trygghetsmätning

Rådet vill med anledning av Stockholm stads trygghetsmätning 2020, publicerad den 9:e september 2020, göra följande särskilda uttalande. 

Stockholms stad är en stad som prioriterar trygghet för sina medborgare. Detta framgår i flertalet av stadens styrdokument. Medan det är positivt att otryggheten sjunkit bland stadens medborgare i stort från den senaste trygghetsmätningen 2017 ser rådet att det finns anledning att vara bekymrad över resultaten i enkäten. Den stora överrepresentation som personer med funktionsnedsättning uppvisar vad gäller utsatthet för brott och otrygghet i staden är djupt problematisk. 12 % av de svarande med en funktionsnedsättning har varit orolig för att utsättas för brott av något slag mot motsvarande 9 % av befolkningen i staden i övrigt. Oron förefaller befogad. Inom vissa brottskategorier har personer med funktionsnedsättning angett en dubbelt så hög utsatthet för brott än övriga befolkningen enligt statistiken. Bland annat på frågan Har du själv de senaste tolv månaderna utsatts för någon form av brott, bråk, hot eller trakasserier?svarar 8% av personer med funktionsnedsättning ja på detta mot 4% för staden som helhet. Vid i stort sett samtliga frågor är personer med funktionsnedsättning den grupp som svarar att de känner störst otrygghet samt varit mest utsatta. Överrepresentationen är genomgående. Bilden bekräftas ytterligare av den våg av ökade personrån riktade mot personer med funktionsnedsättning som rapporterats om under sommaren.

Rådet kan inte nog understryka vikten av att staden därför skyndsamt tar tag i detta problem och påbörjar ett arbete för att hantera och minska otryggheten bland personer med funktionsnedsättning samt avsätter erforderliga resurser för detta. Arbete sker med fördel i nära samarbete med polis och civilsamhälle. 

Martin Hansson (MP) – ordförande
Lena Huss, Funktionsrätt Stockholm – vice ordförande
Birgitta Thulin (M)
Salar Rashid (S)
Lena Josefsson (S)
Eva Hasselblad (L)
Robert Mjörnberg (V)
Thomas Wihlman (C)
Ewa-Marie Ås (KD)
Nils Duwähl, DHR Stockholmsavdelningen
Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm
Håkan Jarmar, Riksförbundet för social och mental hälsa
Viviann Emanuelsson, SRF Stockholms stad
Joakim Hagelin Adeby, Stockholms dövas förening
Stefan Fagerström, FUB Stockholm
Amir Amirriazi, DHR Stockholmsavdelningen
Kaj Nordquist, SRF Stockholms stad
Jan Delvert, Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet

Länk till Trygghet i Stockholm 2020 och övriga rapporter i mätningen