Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Det visar Myndigheten för delaktighets (MFD) årliga uppföljning av politiken. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig.

Uppföljningen visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa funktionshinderperspektivet i verksamheterna, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta mål. Perspektivet är avgörande för i vilken takt samhället utvecklas mot det politiska målet om full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

MFD:s nyhetssida med mer information

Rapporten i sin helhet