I december fattade regeringen beslut om att genom en utredning göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredare blir Martin Olauzon.

MFD (Myndigheten för delaktighet) skriver idag om Martin Olauzon och uppdraget. Som utredare ska Olauzon bland annat beskriva tillämpningen av principen om universell utformning, föreslå resultatmål, se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken och föreslå hur långsiktig uppföljning av målen bör utformas.

Martin Olauzon är engagerad inom funktionshindersområdet och har tidigare varit ordförande för FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Jämtlands län.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

MFD:s webb med regeringens pressmeddelande samt kommittédirektiv