Under hösten har vi tillsammans med Ramböll tagit fram rapporten ”Insatser inom socialpsykiatrin i Stockholms stad”.

Kartläggningen visar att det behövs mer kunskap för att förstå om socialpsykiatrins insatser möter det behov av insatser som finns inom Stockholms stad. Vidare har pandemin påverkat tillgängligheten till stöd för vissa inom socialpsykiatrins målgrupp och det finns anledning att fortsätta följa hur den påverkar målgruppen och deras behov av stöd framåt.

Men kartläggningen visar att vi inte utifrån underlaget kan konstatera att beviljade insatser tillgodoser målgruppens behov. Stockholms stad bör förbättra arbetet med att samla in och tillgängliggöra statistik om behov och insatser inom socialpsykiatrin, även från stadsdelsförvaltningarna. Det skulle skapa bättre statistiska underlag som kan ge en mer rättvis bild av faktiska behov och insatser. Det skulle även kunna skapa en bättre grund för funktionshindersorganisationernas, brukarrepresentanternas och Stockholms stads förmåga att samverka och föra dialog kring utvecklingen av socialpsykiatrin i staden.

Kartläggning – insatser inom socialpsykiatrin i Stockholms stad