Program för tillgänglighet och delaktighet

År 2011 tog Stockholms stad fram ett helt nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

På uppdrag av stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling utvärderades programmet under våren 2016.
Rambölls utvärderingsrapport (pdf, 285 kB)

Stadsledningskontoret påbörjade under 2016 arbetet med revideringen av programmet inför nästa period. Projektledare var funktionshindersombudsmannen. Förutom interna arbets- och styrgrupper deltog en referensgrupp med representanter från organisationerna DHR, HSO och SRF. Förslaget till reviderat program sändes ut på remiss i november 2017.

Tidigare version av programmet gällde fram till maj 2018 då kommunfullmäktige antog det reviderade programmet.

Mer om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 finns att läsa på stadens webbsida om funktionshindersombudsmannen