Program för tillgänglighet och delaktighet

Program för tillgänglighet och delaktighet2024-05-28T21:32:42+02:00

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029

Den 19 februari fattade kommunfullmäktige beslut om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029.

Programmet gäller för alla nämnder och bolagsstyrelser när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga på jämlika villkor som alla andra, utan diskriminering.

Programmet i sin helhet 2024-2029 (PDF)

Programmet finns på stadens webb Så arbetar staden med mänskliga rättigheter – Stockholms stad (start.stockholm) och kommer framöver finnas i tryckt version, lättläst pdf (är under framtagande och publiceras senare på stadens webb), lättläst tryckt version samt punktskrift.

De fysiska formaten av programmet är under framtagande. Tillämpningsanvisningar som utgör ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter och indikationer kommer tas fram.

Historik:
År 2011 tog Stockholms stad fram ett helt nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

På uppdrag av stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling utvärderades programmet under våren 2016 och stadsledningskontoret påbörjade sedan arbetet med revideringen av programmet inför nästa mandatperiod. Förutom interna arbets- och styrgrupper deltog en referensgrupp med representanter från DHR Stockholmsavdelningen, HSO (Funktionsrätt) Stockholms stad och SRF Stockholms stad. Förslaget sändes ut på remiss i november 2017 och antogs av kommunfullmäktige i maj 2018.

Mer om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 finns att läsa på stadens webb

Programmet i sin helhet (PDF, 5 MB)

Programmet i lättläst version (PDF, 1 MB)

Komplement till programmet – stöd i verksamhetsplaneringen

Till toppen