I Stockholms stad har det under de senaste mandatperioderna funnits 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som knutits till kommunstyrelsen, en stadsdelsnämnd, en facknämnd eller en bolagsstyrelse.

I och med att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slogs ihop (till ”Hägersten-Älvsjö”) 2020 blev även deras respektive fh-råd ett, och antalet råd blev därmed 26.

Efter en längre utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas i råden gick ett förslag till ny organisation och arbetssätt ut på remiss under 2022.  Råden föreslogs få en mer strategisk roll i att stödja och ge råd i planering och genomförande av stadens arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Antalet stadsdelsnämndsanknutna råd föreslogs minska från 13 till sex, samtidigt som antalet ledamöter ökades från sju till åtta. Inga förändringar avseende antalet facknämnds- och bolagsanknutna råd för funktionshinderfrågor fanns med i förslaget.

Kommunfullmäktige beslutade i stor enighet den 28 november 2022 om ny instruktion och ny organisation för råden, vilka började gälla den 1 januari 2023.
Inspelning av mötet i Stadshuset.

Mer information finns i underrubriken Rådens nya organisation.

 

De kommunala handikapprådens historia – från 70-talet till 2011