Samtliga stadens nämnder och bolagsstyrelser ska ha ett råd för funktionshindersfrågor knutet till sig, antingen genom ett eget råd eller genom koppling till andra verksamheters råd.

Staden tog utifrån uppdrag från kommunfullmäktige under 2022 fram en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas i råden. Uppdraget att se över rådens arbete gavs redan år 2018 när fullmäktige beslutade om ”Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 -2023”.

Antalet stadsdelsnämndsanknutna råd föreslogs minska från 13 till sex, samtidigt som antalet ledamöter i dessa ökades från sju till åtta. Inga förändringar avseende antalet facknämnds- och bolagsanknutna råd fanns med i förslaget.

Beslut om de nya instruktionerna togs hösten 2022. Kommunstyrelsen har getts i uppdrag att efter två år genomföra en utvärdering av de nya arbetssätten och organisationen för råden.

För mandatperioden 2023-2026 finns följande 19 råd.

Kommunstyrelsen: kommunstyrelsen, valnämnden, S:t Eriks Försäkrings AB, Stockholms Stadshus AB

Facknämnderna och bolagsstyrelserna:

 • Arbetsmarknadsnämnden: arbetsmarknadsnämnden
 • Bostadsbolagen: AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
 • Fastighetsnämnden: fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Idrottsnämnden: idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Kulturnämnden: kulturnämnden, Kulturhuset Stadsteatern AB, Skönhetsrådet (Rådet till skydd för Stockholms skönhet)
 • Kyrkogårdsnämnden: kyrkogårdsnämnden
 • Socialnämnden: socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden
 • Stockholm Business Region: Stockholm Business Region AB och Mässfastigheter i Stockholm AB
 • Trafiknämnden: trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB
 • Utbildningsnämnden: utbildningsnämnden, förskolenämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
 • Värme, vatten, hamn och Stokab: Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och AB Stokab

Stadsdelsnämnderna:

 • Bromma och Hässelby-Vällingby
 • Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
 • Hägersten-Älvsjö och Skärholmen
 • Kungsholmen och Norrmalm
 • Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta
 • Södermalm och Östermalm

Kommunfullmäktige har därefter i april 2023 formellt beslutat om sammanslagning av stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm till Norra innerstaden, samt av Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta till Järva.

Från 1 juli 2023 får stadsdelsnämndernas råd därför följande utformning, enligt den reviderade instruktionen för de bolagsstyrelse- och nämndanknutna råden för funktionshindersfrågor:

 • Bromma och Hässelby-Vällingby
 • Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
 • Hägersten-Älvsjö och Skärholmen
 • Järva
 • Kungsholmen och Norra innerstaden
 • Södermalm