Riksdagen har nu beslutat om ändringar i skollagen i enlighet med regeringens förslag i propositionen Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever och regeringen har beslutat om de aviserade förändringarna i skolförordningen och gymnasieförordningen. Syftet är att förtydliga bestämmelserna och säkerställa att enskilda förskole- och skolhuvudmän får de resurser som behövs för att tillgodose varje barns och elevs behov av särskilt stöd.

Läs mer på regeringskansliets webb