Få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn.

– Vi kan se att det är märkbart få personer som går från daglig verksamhet till arbete eller studier. Här kan vi konstatera att det finns utrymme för förbättring, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen och ansvarig för lägesrapporten.

Andra slutsatser i rapporten:

  • Kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka och i oktober 2017 var en femtedel av besluten nybeviljade. De nya besluten handlar framförallt om personer som tidigare haft statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än andra, trots det saknar många kommuner rutiner för att upptäcka våldsutsatthet inom LSS-verksamheter. Endast en tredjedel av kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna inom LSS. Många kommuner saknar dessutom rutiner för hur de ska agera vid indikation på våldsutsatthet.
  • Förekomsten av psykisk ohälsa är utbredd inom LSS. År 2017 hade omkring 3000 personer med insatser enligt LSS en schizofrenidiagnos, vanföreställningssyndrom eller liknande. Av dessa hade cirka 2000 insatsen boende för vuxna enligt LSS. Det handlar både om att personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd genom LSS men också om en hög förekomst av psykisk ohälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Socialstyrelsens pressmeddelande med länk till rapporten

FUBs pressmeddelande med kommentarer