Funktionsrätt Stockholms stad och Föräldranätverket Barn i Behov kräver en omgående aktionsplan för att komma till rätta med brister i barn med NPFs skolgång.  

Funktionsrätt Stockholms stad och Föräldranätverket Barn i Behov har tagit del av Socialförvaltningens i Stockholm ”Kvalitetsgranskning Handläggning av barnärenden 0-12 år” Dnr: 3.4.1-799/2020. –”Här framgår tydligt det vi länge har hävdat, att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och hög skolfrånvaro blir föremål för socialtjänstens insatser, trots att det är i skolan, och på grund av skolan, som problemen uppstår” skriver Funktionsrätt Stockholms stad och Barn i behov. I rapporten framgår också att skolan i flera fall menat att de inte kan ge stöd till barn efter behov med hänvisning till budget. 

Enlig skollagen från 2011 skall barn med NPF som t ex autism och ADHD gå inkluderade i vanlig skola, så långt som det är möjligt och få stöd för detta. När det inte är möjligt skall de erbjudas särskilt stöd utanför den vanliga klassen. Det som i stället har hänt är att är den problematiska skolfrånvaron har ökat lavinartat. Stora brister i skolsituationen för just elever med NPF är idag upprepat och utförligt beskrivna och dokumenterade. Senast har Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län under vintern 20/21 genomfört en förstudie av den stora skolfrånvaron i länet, där det konstateras att elever med NPF är en särskilt utsatt grupp när det gäller skolfrånvaro. I juni 2021 presenterades en avhandling vid Uppsala universitet: Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm, där de viktigaste forskningsresultaten var att föräldrar till barn med NPF tvingas bära ett tungt, individuellt ansvar för barnens skolgång. Barn med föräldrar som har tid, resurser, rätt kontakter och förmåga att förklara barnens diagnos och behov har större chans att få rätt stöd. När kampen ställer så stora krav, blir rätt stöd också en klassfråga.

Trots upprepade larm består alltså den verklighet som nu också tydligt framgår av Socialnämndens i Stockholm rapport. Barn med NPF får inte den hjälp de behöver med hänvisning till budget. Föräldrar som kämpar för sina barns rätt till skola stämplas som ”jobbiga”. När barnen inte förmår vistas i skolan, anmäls familjen till socialtjänsten som får ta över ansvaret., trots att det dokumenterat inte finns några tvivel om föräldrarnas lämplighet eller barnets hemsituation. -”Vi känner alla en förälder till barn med funktionsnedsättning som anmälts till socialtjänsten pga. barnets frånvaro, och ofta flera gånger. Socialtjänsten har inte rätt kompetens för NPF och de har ett annat viktigt samhällsuppdrag att stödja familjer med psykosocialt relaterade utmaningar.”

Stockholms stad har upprepat hävdat att det inte sparas på elever i behov av särskilt stöd. Först när en enig nämnd 2013 beslutade att dra in stödet till de resursskolor som hyser många av elever med NPF, som först tillåtits att misslyckas i den vanliga skolan, sedan när stadens egna så kallade CSI-grupper för elever i behov av särskilt stöd avvecklas 2017, och sedan när en utbyggnad lovades 2019, men idag är antalet platser fortfarande för få. I januari gick skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist ut och sa att staden nu gör en satsning på elever i behov av särskilt stöd som väntas stå färdig 2023. Direkt försämrades dock stödet till resursskolorna drastiskt, och flera har i höst inget intag av elever direkt relaterat till indragna medel.

Skollagen är klar. Att inte ge stöd efter behov med hänvisning till budget är lagstridigt. Det kan också enligt diskrimineringslagen utgöra diskriminering enligt ny praxis vid domstol. Det som beskrivs i socialnämndens rapport är inget annat än kränkningar av varje enskilds rätt att gå i skolan. Vilket är ohållbart. 

Nu kräver vi i Funktionsrätt Stockholms stad och Föräldranätverket Barn i Behov gemensamt en omedelbar aktionsplan med konkreta utfästelser som följs upp. Vi kräver att tjänstemän görs ansvariga för genomförandet och uppföljningen. Vi kräver att skolsvårigheter löses i skolan och att familjer inte tvingas bli föremål för socialtjänstens insatser enbart pga. barns funktionsnedsättning och skolans tillkortakommanden här. 

Ladda ner pressmeddelande 2021-09-09

Tidigare material i frågan:

Rapporter – Funktionsrätt Stockholms stad (funktionsrattstockholm.se)

Skolgång för elever i behov av stöd – Syre (tidningensyre.se)

 

Kontakt: 

Föräldrarnätverket Barn i Behov – info@barnibehov.se

Funktionsrätt Stockholms stad – Ordförande, Anna Quarnström 070-351 40 42