Vår huvudsakliga uppgift är att bedriva intressepolitik i för medlemsföreningarna gemensamma frågor.

Under 2024 fortsätter vi detta arbete genom analys och bevakning av hur det är att leva och bo i Stockholm utifrån ett funktionshindersperspektiv samt av Stockholms stads arbete inom funktionshindersområdet.

Prioriterade frågor är:

  • uppföljning av medlemsföreningarnas viktigaste frågor inför kommunalvalet 2023
  • digitalt utanförskap
  • trygghetsfrågan
  • socialpsykiatriska insatser i kommunal regi
  • LSS-lagens tillämpning i staden
  • framkomlighet, tillgänglighet och planering av staden (inklusive bostadsfrågan)
  • funktionshindersperspektivet i stadens arbete samt
  • funktionshindersrådens organisation.

Via sidorna Remissvar, Skrivelser och Rapporter kan ni följa vårt intressepolitiska arbete.

Skolfrågor

Sedan hösten 2017 har skolfrågorna varit en prioriterad fråga och som nu bevakas i utbildningsnämndens råd för funktionshindersfrågor. Vi har också skrivit flera artiklar om skolfrågan.

I maj 2018 genomfördes ett seminarium då den rapport vi beställt av Ramboll Management Consulting presenterades.
Rambolls presentation
Rapporten i sin helhet (pdf, 3MB)
Debattartikel i Dagens Samhälle 16 nov
Pressmeddelande 16 nov (pdf)

Senhösten 2022 beslutades att i samarbete med Begripsam genomföra en uppföljning av rapporten. Ett inledande medlemsmöte kring detta ägde rum i februari 2023 och följdes upp i mars. I juni lanserade vi en enkätundersökning som tar ett brett grepp på skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. Resultatet kommer presenteras i en rapport och ett seminarium våren 2024.

Se även vårt projekt ”Hur fungerar det i skolan”   och vårt projekt ”Våra röster ska höras”.