Intressepolitik

Vår huvudsakliga uppgift är att bedriva intressepolitik i för medlemsföreningarna gemensamma frågor.

Under 2022 fortsatte vi detta arbete genom analys och bevakning av hur det är att leva och bo i Stockholm utifrån ett funktionshindersperspektiv samt av  Stockholms stads arbete inom funktionshindersområdet.

Prioriterade frågor har varit:

  • medlemsföreningarnas viktigaste frågor inför kommunalvalet
  • socialpsykiatriska insatser i kommunal regi
  • LSS-lagens tillämpning i staden
  • framkomlighet, tillgänglighet och planering av staden (inklusive bostadsfrågan)
  • funktionshindersperspektivet i stadens arbete samt
  • funktionshindersrådens organisation.

Med anledning av pandemin har också efterverkningarna av covid-19 varit en prioriterad fråga. Se även vårt projekt ”Våra röster ska höras”.

Via sidorna Remissvar, Skrivelser och Rapporter kan ni följa vårt intressepolitiska arbete.

Skolfrågor

Sedan hösten 2017 har skolfrågorna varit en prioriterad fråga och som nu bevakas i utbildningsnämndens råd för funktionshindersfrågor. Vi har också skrivit flera artiklar om skolfrågan, se Debattartiklar.

Minnesanteckningar från de två uppstartsmötena kring skolfrågor som hölls 2017

I maj 2018 genomfördes ett seminarium då den rapport vi beställt av Ramboll Management Consulting presenterades.
Rambolls presentation
Rapporten i sin helhet (pdf, 3MB)
Debattartikel i Dagens Samhälle 16 nov
Pressmeddelande 16 nov (pdf)

Senhösten 2022 beslutades att i samarbete med Begripsam genomföra en uppföljning av rapporten. Ett inledande medlemsmöte kring detta ägde rum i februari 2023 och följdes upp i mars.

Texten är under uppdatering